ทีม 3G ผลงานนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  พระนครเหนือ    คว้ารางวัลชนะเลิศ กระดาน Razr i-Board 78”เป็นการพัฒนาสื่อการสอนคู่กระดานอัจฉริยะ หรือ i-board    มูลค่ากว่า 120,000 บาท  พร้อมทุนการศึกษาทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากการประกวด i-Board Creative contest ครั้งที่ 1  ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับเด็ก  ทีม 3G มีสมาชิก 2 คน คือ นางสาวเกศกนก  อัศวโยธิน และ นายโกวิทย์ ชนะเคน จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   โดยมี อาจารย์ ดร. จีรพันธุ์   ศรีสมพันธุ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ  โดยต้องเป็นเนื้อหาการส่งเข้าประกวดในหัวข้อ "รวมพลคนชอบสอน  สนุกสอน สนุกเรียน สนุกกับ 8 กลุ่มสาระ" วัตถุประสงค์ของโครงการประกวด i-Board Creative contest เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดวิธีการ  ใช้สื่อกระดานอัจฉริยะ หรือ i-Board  ได้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายคือ การพัฒนาสื่อการสอนคู่กระดานอัจฉริยะ หรือ i-board เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนมากที่สุด พร้อมทั้งมีเนื้อหาการสอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ   โดยมีเกณฑ์การตัดสิน (1) เนื้อหาของสื่อการสอน (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระวิชา) (2) การใช้สื่อการสอนร่วมกับฟังก์ ชั่นกระดาน i-Board   (3) เทคนิคและวิธีการนำเสนอ (Present)  (4)ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามของสื่อการสอน และ(5) จำนวนผู้เข้าชมและร่วมโหวต จุดเด่นของทีม      3G   ?    อยู่ที่ตัวโปรแกรมที่มีทั้งเนื้อหาและกิจกรรมในเชิงโต้ตอบกับผู้เรียนสีสันของ
บทเรียนก็น่าสนใจเหมาะสำหรับเด็ก สืบเนื่องจากทางบริษัท ชินวุธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้จัดการประกวดสื่อการสอนคู่กับกระดาน อินเตอร์แอคทีฟบอร์ด ครั้งที่ 1 และได้ประกาศผลมาเมื่อเร็วๆ นี้  เปิดโอกาสให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย สามารถนำสื่อการสอนนั้นมาทดลองใช้ และฝึกซ้อมการนำเสนอ ผ่านกระดาน Razr i-Board (Interactive Board หรือ กระดานอัจฉริยะ) โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยแนะนำวิธีการใช้  และให้คำปรึกษาเพื่อให้ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบได้เตรียมความพร้อม ในการนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศด้วย    ทีม   3G     กล่าวว่าการที่ประสบความสำเร็จได้เนื่องจากได้รับ
การสนับสนุนจาก ภาควิชาคอมพิวคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ i-Board Creative contest ของบริษัทชินวุธ  มาร์เก็ตติ้ง  จำกัด     

ขวัญฤทัย  ข่าว/ทีม 3G   ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2276 ครั้ง