ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผนึกกำลัง ร่วมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา  โดย จัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices ) เพื่อเฟ้นหาตัวแทน และเชิญชวนนิสิต  นักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ ตลอดจนมีแนวปฏิบัติเป็นเลิศในกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา สามารถแสดงออกในเวที  Good  Practices นั้น โดยมีนักศึกษาผ่านเข้ารอบ 12 ทีม ได้แก่
          นำเสนอแนวปฏิบัติเรื่องที่ 1 กลุ่มนักศึกษา-พัฒนาชนบท คณะรัฐศาสตร์ (ม.ธรรมศาสตร์)
          นำเสนอแนวปฏิบัติเรื่องที่ 2 แสงแห่งความหวัง (อนุรักษ์ชุมชน 100 ปี) (มทร.ธัญญบุรี)
          นำเสนอแนวปฏิบัติเรื่องที่ 3 สัมมนาสโมสรนิสิตเพื่อการประกันคุณภาพ (ม.นเรศวร)
          นำเสนอแนวปฏิบัติเรื่องที่ 4 โครงการ ติวปันรักจากใจพี่สู่น้อง ครั้งที่ 3 (ม.พระจอมเกล้าธนบุรี)
          นำเสนอแนวปฏิบัติเรื่องที่ 5 กว่าจะเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลก สมัยที่ 5 (ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
          นำเสนอแนวปฏิบัติเรื่องที่ 6 ลดเวลาการทำงานของกระบวนการการผลิตรองเท้าแตะ (มทร.อิสาน)
          นำเสนอแนวปฏิบัติเรื่องที่ 7 โครงการค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3  (ม.ธรรมศาสตร์)
          นำเสนอแนวปฏิบัติเรื่องที่ 8 ค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (วิทยาลัยพยาบาล
                                                บรมราชชนนี นครศรีธรรมราช)
          นำเสนอแนวปฏิบัติเรื่องที่ 9 โครงการค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
          นำเสนอแนวปฏิบัติเรื่องที่ 10 Intanin QA  (ม.สยาม)
          นำเสนอแนวปฏิบัติเรื่องที่ 11 โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษา มสธ.กับ
                                                  นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่การให้บริการของศูนย์วิทยา พัฒนา มสธ.
                                                  เพรชบุรี (ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)
          นำเสนอแนวปฏิบัติเรื่องที่ 12 การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวการผลิตขนมปังไส้ (ไส้สับปะรด)
                                                  (มทร.อิสาน)
          ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมจะนำเสนอแนวปฎิบัติที่ดีบนเวที ต่อหน้าคณะกรรมการเวลาในการนำเสนอ 20 นาที และเวลาสำหรับ คำถาม-คำตอบ 5 นาที  ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 เวลา 8.00-16.30 น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พร้อมกับการประกาศผลผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล ดังนี้

  1. รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติรายบุคคล  และโล่สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
  2. รางวัลที่ 2 เงินรางวัล    7,000 บาท พร้อมเกียรติรายบุคคล  และโล่สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
  3. รางวัลที่ 3 เงินรางวัล    5,000 บาท พร้อมเกียรติรายบุคคล  และโล่สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

          ขอเชิญชวนชาวประดู่แดงและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมงานในวัน เวลาดังกล่าว และเชียร์ทีมจาก มจพ.สอบถามได้ที่ ฝ่ายประกัน คุณภาพการศึกษา  สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี 1211 โทรศัพท์ 02-549-3505 โทรสาร 02-577-5048 ติดต่อ ประสานงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ email : usgp@mail.rmutt.ac.th หรืองานประชาสัมพันธ์ มจพ.0-2586-9010 และ 0-29132615 หรือฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว.โทรศัพท์ 0-2260-2574 ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่  http://www.usgp.rmutt.ac.th/?page_id=2

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 936 ครั้ง