คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. คุณวุฒิปริญญาตรี

- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมโยธา   วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหกรรม

- มีความรู้ทางด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะ Microsoft Excel และ Microsoft Access

2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัครพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี) และ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" จำนวน 2 รูป

   ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ 4214 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ในวัน และเวลาราชการ

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1297 ครั้ง