สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มอบทุนอบรมหลักสูตร“ภาษาอังกฤษ
เทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและการสมัครงานด้วยภาษาอังกฤษโดยให้ผู้รับทุนรับ
ผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียง 1,380 บาท จาก 5,000 บาท โดยเปิดรับรุ่นที่ 2 และ 3 (รุ่นละ 120 คน) เพียง 240 ทุนเท่านั้น ผู้รับทุนจะ
ได้รับหนังสือ คู่มือ และ DVD 3 แผ่น มูลค่ากว่า 1,500 บาท  และได้รับวุฒิบัตรรับรองของ
มหาวิทยาลัยฯ เมื่อจบ  หลักสูตรภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (30 ชม.) ประกอบด้วย 7 หัวข้อเรื่อง
1.  การบริหารการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ             2.   การแนะนำตัวและการทักทาย
3.  การรับโทรศัพท์ทั่วไป                               4.   ลักษณะงานหรือสินค้า
5.  การรับคำสั่ง                                           6.   การเขียนจดหมายสมัครงาน
7.  การสัมภาษณ์งาน (ได้ฝึกสัมภาษณ์งานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ)
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัย หรือ นักศึกษาระดับ ปวส.
ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป ทุกสถาบัน และผู้สนใจทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป
หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1  แผ่น (พร้อมตัวจริง) หรือ สำเนาบัตรประชาชน  1  แผ่น (พร้อมตัวจริง)   
เปิดการสมัคร     วันพุธที่ 1 วันพฤหัสที่ 2 วันศุกร์ที่ 3 และวันจันทร์ที่ 6 – วันศุกร์ที่ 10 กันยายน  2553
เวลา 12.30-16.30 น  ห้อง 214 ชั้น 2 ตึก 76 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.โทร. 02-913-2500 ต่อ 2307, 2312,
2313,2314 หรือ 081-4860327 (อาจารย์ ดร.ผะอบ  พวงน้อย) 081-9116598 (อาจารย์นาตยา  แก้วใส)
และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ited.kmutnb.ac.th / www.itedonline.com
สถานที่ฝึกอบรม : หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรมหาราชินี
วัน เวลาในการอบรม
                       รุ่นที่ 2                                                                              รุ่นที่ 3
วันจันทร์ที่ 11 ต.ค.          08.30 - 16.30 น.                   วันอังคารที่ 12 ต.ค.        08.30 - 16.30 น. 
วันพุธที่ 13 ต.ค.              08.30 - 16.30 น.                   วันพฤหัสที่ 14 ต.ค.        08.30 - 16.30 น. 
วันศุกร์ที่ 15 ต.ค.            08.30 - 16.30 น.                   วันจันทร์ที่ 18 ต.ค.         08.30 - 16.30 น. 
วันอังคารที่ 19 ต.ค.         08.30 - 16.30 น.                   วันพุธที่ 20 ต.ค.             08.30 - 16.30 น.            
วันพฤหัสที่ 21 ต.ค.         08.30 - 15.00 น.                   วันพฤหัสที่ 21 ต.ค.        08.30 - 15.00 น. 

ผู้ส่งข่าว นางขวัญฤทัย   ศรีวัฒนพล
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทร.0-2586-9010,0-2913-2615

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1532 ครั้ง