รศ.ดร.ชนะศักดิ์  บ่ายเที่ยง    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รศ.ดร.วิบูลย์  ชื่นแขก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย รศ.พนา  ทองมีนาคม กรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ  และดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมร่วมเป็นประธาน  ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดใช้ห้องNTCTelecommucations Research Laboratory ด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารไร้สายทุกหนแห่ง  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม 2553  ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ.

       สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. และสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  (TRIDI)   แห่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดย  TRIDI  ได้ให้ทุน ส่งเสริมและสนับสนุนห้องปฎิบัติการวิจัยและพัฒนา ปี พ.ศ 2552 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Excellence 2008Plus Three โดยโครงการนี้มีระยเวลา   3   ปี   สำหรับเป้าหมายหลักของโครงการคือการสนับสนุนส่งเสริมโครงการวิจัยเพื่อสร้างความรู้และ เป็นแหล่ง เรียนรู้ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกาและวิจัย ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร จัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยี สารสนเทศ อุตสาหกรรม โทรคมนาคม

          TRIDI ได้ให้ทุนส่งเสริมและสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ปี 2552ในโครงการห้องปฏิบัติการ วิจัยด้าน เทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารไร้สายทุกหนแห่ง ( Develovpment  of Resrech Laboratory for Ubiquitous Communications Devices ) แก่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์   ทั้งนี้ ห้องปฎิบัติวิจัย  Research  Laboratory ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์สื่อสารไร้สายทุกหนแห่งได้รับทุนสนับสนุน จาก TRID ถือได้ว่าเป็นสนับสนุนการ ขยายตัวด้าน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า เป็นพันธกิจของ TRID และ กทช .เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้  และเพื่อการรองรับการขยายตัวของอุตสาหรรม รวมทั้งความร่วมมือพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นประโยชน์กับการวิจัยและ พัฒนาด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารไร้สายทุกหนแห่ง

      โครงการห้องปฎิบัติการวิจัย NTC Telecommucations Research Laboratory เป็นช่องทางที่สนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยี

อุปกรณ์สื่อสารทุกหนแห่ง นับเป็นโครงการความร่วมมือที่มีเป้าหมายชัดเจนที่ต้องการพัฒนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้สามารถพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
การวิจัยในระดับนานาชาติ  โดยสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้กับภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยในการวิจัย
ในการวิจัยพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายโครงข่ายที่มีทุกหนทุกแห่ง       การออกแบบ
และทดสอบสายอากาศ    การทดสอบการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า และการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับ
ห้องปฎิบัติการวิจัย  NTC Telecommucations  Research   Laboratory  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนากิจการโทรคม
โทรคมนาคมของประเทศ และกล่าวได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่     TRIDI    ให้ความสำคัญ   โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจาก  กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ          สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  โดยนำมาพัฒนาและจัดหาครุภัณฑ์ที่จะเพิ่มศักยภาพในการวิจัยด้าน    Ubiquitous   Communications   Devices
รวมทั้งจะนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐ  สถาบัน วิจัยและ
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง        
          ในส่วนของผลงานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
มากมายล่าสุดคือ ทีมหุ่นยนต์ IRAP PRO  สามารถคว้าแชมป์โลกสมัยที่  5  และรักษาแชมป์โลกให้ประเทศไทยได้สำเร็จ
ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในการแข่งขัน World RoboCup Rescue 2010  ผลงานวิจัยดีเด่น  จาก สกว.  เรื่อง “การวิจัยเครื่องวัด
เปอร์เซ็นต์เนื้อยางในน้ำยางดิบด้วยคลื่นไมโครเวฟ ” ประจำปี พ. ศ 2553 เป็นต้น จึงทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นที่รู้จัก

และยอมรับกันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ         ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม

และ            สนับสนุนโครงการวิจัยของบุคลากรทั้งในการคิดค้นทฤษฎีใหม่และการสร้างนวัตกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์
ต่อประเทศ โดยมีหัวหน้าโครงการ Excellence 2008 Plus Three ผศ.ดร .พงษ์ศักด์  กีรติวินทกร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
ของโครงการนี้
        ห้องปฏิบัติการวิจัย “ NTC Telecommunications Research Laboratory ห้องปฎิบัติการวิจัยอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
ทุกหนแห่ง ”    เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ   Excellence  2008  PlusThree ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยและ   พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  กับสถานศึกษาต่าง ๆ   เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพ     ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา      ในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม    และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องต่อไป   ห้องปฎิบัติการวิจัยดังกล่าวจะเพิ่ม
ศักยภาพในการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารไร้สายทุกหนแห่ง หรือ Ubiquitous Communications Devices
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การฝึกฝน และการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นการส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรทั้งภาคการศึกษา  และภาคเอกชนในวงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  ให้มีการพัฒนาย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืนต่อไป

 
ขวัญฤทัย    ข่าว/สมเกษ    ถ่ายภาพ
 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1325 ครั้ง