อาจารย์ สมชาย  เวชกรรม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มจพ. กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคคลากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมศึกษา ดูงานด้านการบริหาร การจัดการห้องปฎิบัติการของ  
มหาวิทยาลัย    ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์    วิทยาลัยเทคโนยีอุตสาหกรรม    และ สำนักวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี  มจพ.

บุกเบิก    ข่าวและภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1064 ครั้ง