พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารเสด็จพระราช
ดำเนินแทนพระองค์       ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   ประจำปีการศึกษา   2552
ซึ่งทรงกำหนดจะเสด็จพระราชดำเนินในวันพุธที่ 10  พฤหัสบดีที่ 11  และศุกร์ที่   12   พฤศจิกายน   2553ณ   ศูนย์นิทรรศการและ 
การประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

            รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2553

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

      1. Prof.Bernard DAVAT                     ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
                                                             สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
      2. Chancellor Eberhard Alles             ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
                                                             สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
      3. Heinz Michael Bissmann               ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
                                                             สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
      1. ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ      ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
                                                                            สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
      1. Professor kiyoshi Yamada                             ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์                 
                                                                             สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
      2. Professor Dr.Yoshiaki Matsumae                    ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์        
                                                                              สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
      3. ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์                                       ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์       
                                                                              สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
      4. Professor Dr. Yang Qian                                ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์       
                                                                              สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
           สอบถามรายละเอียดได้ที่  งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศพท์ 0-2586-9010, 0-2913-2615 หรือ กองบริการการศึกษา มจพ.
โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1622, 1635     ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 0-2329-8110-1  หรือhttp://www.kmitl. ac.th/main.php  และงานประชาสัมพันธ์ มจธ. โทรศัพท์ 0-2470-8058-60  หรือ http://www2.kmutt.ac.th/  ในวันเวลาราชการ และ
สามารถดูแผนที่การเดินทางได้ที่ เว็บไซต์ http://www.bitec.net/pages/ locationOrg.asp
 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 28647 ครั้ง