บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสรินธรไทย - เยอรมันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน พิเศษรายเดือน จำนวน 2 อัตรา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ปริญญาตรีทางบริหาร ศิลปศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สถิติ พาณิชยศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สารสนเทศ

- สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัครพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" จำนวน 2 รูป

    ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่  ชั้น 3 ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสรินธรไทย - เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ 2902 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2553 ในวัน และเวลาราชการ

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1708 ครั้ง