คณะอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554  โควตาเรียนดีและโควตาพื้นที่ สำหรับนักเรียน นักศึกษาทั่วไป  โควตาเรียนดี ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  มีเกรดเฉลี่ย (GPAX) จนถึงภาคการศึกษาที่ 1/2553  ไม่ตำกว่า 3.00  โควตาพื้นที่ ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงการศึกษาที่ 1/2553 ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยผู้สมัครโควตาพื้นที่ต้องอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี  ระยอง ตราด และจันทบุรี     เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (ATM)
- สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (APD)
          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2553  ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้จาก www.agro.kmutnb.ac.th  (การรับสมัครนักศึกษาใหม่) หรือขอซื้อ        ใบสมัครได้ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ราคาชุดละ 200 บาท ผู้สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัคร หลักฐานการศึกษาและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร  การชำระเงินค่าสมัครสำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ธนาณัติ โดยสั่งจ่ายปลายทาง ปณ. บ้านพระ ในนาม “รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะอุตสาหกรรม” ฝ่ายวิชาการคณะอุตสาหกรรม 129 ม.21 ต.เนินหมอ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25230  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์)

                 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี  จันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-16.00 น.  โทรศัพท์  037-217300 ต่อ 7900, 7908


รุ่งนภา  ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 6217 ครั้ง