ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)  ขอเชิญร่วมงาน “๕๕ พรรษามาศ เฉลิมบรมราชกุมารี” การประกวดดนตรีไทย ประเภทวงเครื่องสายผสมปีพาทย์ ระดับอุดมศึกษา  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติและเพื่อเผยแพร่  เพลง ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เพลง   “โหมโรงสรรเสริญพระจอมเกล้า” ซึ่งประพันธ์โดย ครูเฉลิม บัวทั่ง ศิลปินแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๒๙  สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยกำหนดการประกวดรอบชิงชนะ เลิศ    ในวันศุกร์ที่   ๑๐    กันยายน    ๒๕๕๓   โดย  ฯพณฯ องคมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
              ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    สยามบรมราชกุมารีองค์อุปถัมภ์ มรดกไทยที่ทรง    อนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ    และเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๕๕  พรรษา ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๓ 
              ผลการประกวดดนตรีไทย ประเภทวงเครื่องสายผสมปีพาทย์ ระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือก มีวงดนตรีไทยผ่านเข้ารอบ  ชิงชนะเลิศ  ในวันศุกร์ที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๓  ณ  หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน ๓ วงได้แก่
              ๑. วงสร้อยกวี     จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
              ๒. วงจุฬสังคีต     จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              ๓. วงภูมิเธียร       จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              วงดนตรีไทยทุกวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ   ต้องเตรียมเพลงไทยเดิมมาอีก ๑ เพลง เพื่อใช้บรรเลงและขับร้องเมื่อได้รับ การประกาศผลให้เป็นวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ      แต่ละวงสมารถนำกองเชียร์มาร่วมเชียร์ร่วมสืบสานการดนตรีไทยและเพื่อเป็น กำลังใจให้แก่วงดนตรีที่เข้าร่วมประกวดได้วงละ ๕๐ คน
               วงดนตรีที่ชนะเลิศ   จะได้รับถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล   30,000 บาท   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  โล่รางวัล  และเงินรางวัล  20,000 บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่รางวัลและเงินรางวัล  10,000 บาท       
               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2586-9010 ,0-2913-2615 หรือwww.kmutnb.ac.th

 

กำหนดการ
การประกวดดนตรีไทย “๕๕ พรรษามาศ  เฉลิมบรมราชกุมารี” ระดับอุดมศึกษา 
ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี
วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ณ  หอประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-----------------------

๐๘.๓๐ น.

ผู้ควบคุมวงดนตรีลงทะเบียน บริเวณหน้าหอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

๐๙.๐๐ น.

*  พิธีเปิดการประกวดวงดนตรีไทย “๕๕ พรรษามาศ  เฉลิมบรมราชกุมารี” ประเภทวง  เครื่องสายผสมปี่พาทย์  ระดับอุดมศึกษา  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี

 

*  ฯพณฯ นายธานินทร์  กรัยวิเชียร   องคมนตรี  ประธานในพิธี
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และบูชาครูเทพ

 

*  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป
ประธานกรรมการ กล่าวรายงาน

 

*  ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่นักดนตรีที่เข้าร่วมการประกวด

 

*  ประธานในพิธี ลั่นฆ้องชัยเปิดงาน และมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ

 

*  ศิษย์เก่าและนักศึกษาชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี บรรเลง เพลงโหมโรงสรรเสริญ
พระจอมเกล้า ซึ่งประพันธ์โดย ครูเฉลิม  บัวทั่ง  ศิลปินแห่งชาติ  ปี พ.ศ. ๒๕๒๙  สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)

 

*  ศิษย์เก่าและนักศึกษาชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี ขับร้องและบรรเลง เพลง  “ ๕๕ พรรษามาศ  เฉลิมบรมราชกุมารี” ซึ่งประพันธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรรยา   ทองดี

 

*  พิธีกรแนะนำคณะกรรมการ ,เกณฑ์การตัดสินการประกวดวงดนตรีไทยและรางวัลต่าง ๆ

๑๐.๐๐ น.

การประกวดวงดนตรีไทยรอบชิงชนะเลิศ

๑๒.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๔๕ น.

เยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  นวมินทรบรมราชินีนาถ

๑๓.๓๐ น.

ประกาศผลการประกวดวงดนตรีไทย

 

ประธานในพิธีมอบรางวัล/บันทึกภาพ

๑๔.๓๐ น.

วงดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย

๑๕.๐๐ น.

ชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1188 ครั้ง