ผศ. จรรยา  ทองดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไปและประธานกรรมการ ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ   K-Radio 93.25MHz.   ดำเนินรายการโดย ดี เจ  คุณกุลกนิษฐ์  ทองเงา (โอเล่ย์) และสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ   GREENWAVE 89.00  MHz.  จังหวัดสระแก้ว  เมื่อวันที่   2  สิงหาคม 2553
เวลา 13.00-13.30 น. เพื่อขอเชิญร่วมงาน “๕๕ พรรษามาศ เฉลิมบรมราชมารี” การประกวดดนตรีไทย  ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์  ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี    ประธานในพิธี ฯพณฯ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร  องคมนตรี    ในวันศุกร์ที่   ๑๐   กันยายน 
๒๕๕๓  เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๕.๐๐ น.  ณ  หอประชุมเบญจรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผลการประกวดดนตรีไทย ประเภทวงเครื่องสายผสมปีพาทย์ ระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือก  มีวงดนตรีไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   จำนวน ๓ วงได้แก่
          ๑. วงสร้อยกวี     จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ๒. วงจุฬสังคีต     จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          ๓. วงภูมิเธียร       จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          วงดนตรีที่ชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล   30,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  โล่รางวัลและเงินรางวัล  20,000 บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่รางวัลและเงินรางวัล  10,000 บาท      
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2586-9010ล0-2913-2615 หรือwww.kmutnb.ac.th

 

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1433 ครั้ง