นายชวลิต  เข่งทอง   ประธานกรรมการดำเนินงานเกีษยณบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๓ ให้สัมภาษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ   K-Radio 93.25MHz.   ดำเนินรายการโดย  ดี เจ  คุณกุลกนิษฐ์  ทองเงา (โอเล่ย์) และสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ   GREENWAVE 89.00  MHz.  จังหวัดสระแก้ว  เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม  2553  เวลา 13.00-13.30 น.   การจัดงานเกษียณบุคลากร ประจำปี   ๒๕๕๓  ภายใต้   ชื่องานว่า      ด้วยรักและ   ผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ.’๕๓   จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่   ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๓   เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๘ ๐๐ น.   หอประชุมประดู่แดง ชั้น  ๒ อาคารอเนกประสงค์  มจพ. ในปีนี้มีผู้เกษียณจำนวนมากถึง ๓๕ คน จากบุคลากร ทั้ง ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มข้าราชการ  กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย  กลุ่มลูกจ้าประจำ และ กลุ่มพนักงานพิเศษ ประธานกรรมการดำเนินงานขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมได้งานได้ตามวันเวลาดังกล่าว

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2586-9010ล0-2913-2615 หรือwww.kmutnb.ac.th
 

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1311 ครั้ง