รศ.ดร. ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน:ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มจพ. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปราณี  พรรณวิเชียร เป็นวิทยากร โดยมีหัวข้อการบรรยาย เช่น แนวทางการพัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขั้นตอนการประเมิน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ และมีผู้เข้าร่วมฟัง การบรรยายเป็นจำนวนมาก

 

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1082 ครั้ง