นางสาวชุรีวรรณ  โชติวงษ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ. เปิดเผยถึงการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ หนังสือและตำราของมหาวิทยาลัย โดยได้เดินทางแนะนำหนังสือและตำรา ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคและโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออก ได้แก่ 1. วิทยาลัยเทคนิคตราด 2. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 3.วิทยาลัย เทคนิคระยอง  4. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด    5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพระนครเหนือ  โครงการดังกล่าวเป็นการแนะนำหนังสือ/ตำราของ มหาวิทยาลัยเพื่อขยายตลาดการค้าและเพิ่มลูกค้ารายใหม่ ในช่องทางการจัดจำหน่าย หนังสือ/ตำรา และแนะนำศูนย์ ผลิตตำราเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้เป็นที่รู้จัก  โดยได้อภินันทนาการตัวอย่างหนังสือ ไว้ให้แห่งละ 10 เล่ม พร้อมทิ้งหนังสือแนะนำ เรื่อง" ระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า" จากรองศาสตราจารย์อนันต์ เวทย์วัฒนะ ที่มอบให้ส่วนตัวอีกแห่งละ 1 เล่ม รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง  ศูนย์ผลิตตำราเรียนได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากสถาน ศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลของการสั่งซื้อและรายละเอียดของรายการหนังสือ และคาดว่ายอดการสั่งซื้อแบบขายตรงจะสูง ขึ้นในอนาคต

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1413, 1437

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/ภาพถ่าย ศูนย์ผลิตตำราเรียน

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2802 ครั้ง