สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ( สพอ.) ร่วมกับ กองบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กำหนดการอบรมจำนวน 4 หลักสูตรดังนี้ 1.การบริหารเชิงกลยุทธ์ วันที่ 7 กันยายน 2553,  2. เลขานุการมืออาชีพ วันที่ 9 กันยายน 2553, 3. การพัฒนาทีมงาน วันที่ 10 กันยายน 2553, 4. จิตสำนึกในการให้บริการ วันที่ 16 กันยายน 2553, ณ ห้องอบรม 814 

          "การบริหารเชิงกลยุทธ์" เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 เนื้อหาประกอบด้วย สถานภาพของ มจพ.ตามพระราชบัญญาติ ประเด็นยุทธ์ศาสตร 5 ประเด็น ของมจพ. กำหนดบทบาทการบริหารยุคใหม่ การนำแผนกลยุทธ์ไปใช้ในการทำงานของทุกส่วนงานในมจพ. ภาคปฏิบัติการ :วิเคราะห์กรณีศึกษาและทำแบบ ฝึกการเขียนแผนกลยุทธ์ โครงการและแผนงาน

          "เลขานุการมืออาชีพ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 วิทยากร : รศ.นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ เนื้อหาประกอบด้วย ความสำคัญของเลขานุการ หน้าที่ของเลขานุการและหน้าที่พิเศษ เป็นต้น

          "การพัฒนาทีมงาน" เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 วิทยากร : รศ.นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ เนื้อหาประกอบด้วย แนวโน้มการบริหารยุคใหม่ แนวความคิดเกี่ยวกับทีมงาน เป็นต้น

          "จิตสำนึกในการให้บริการ"  เมื่อหฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553 วิทยากร : ดร.ธงไชย  แก้วสะอาด เนื้อหาประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันด้วยคุณภาพงานบริการ/ลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้ากับ ความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น

 

ขวัญฤทัย  ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1417 ครั้ง