นักศึกษาภาควิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้รับรางวัลชมเชย
จากการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา    ครั้งที่    4   พร้อมเงินบำรุงทีม    จำนวน 5,000 บาท และเกียรติบัตร   เมื่อเดือน 
สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา     สถานที่แข่งขัน   ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล สมาชิกในทีม
ประกอบด้วย    นายจีระพัฒน์    เสนีย์วงศ์  ณ  อยุธยา   นายชัยนันท์    วิทยาคุณสถิต  และนายรณพล   ขวัญเซ่ง  โดยมี รศ.ดร ปิติ
ีสุคนธสุขกุล   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
           การแข่งขัน  “โครงการแข่งขันอิฐมวลเบา” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดแนวคิดในการส่งเสริมการพัฒนาและ เพิ่ม
ศักยภาพเทคโนโลยีทางด้านอิฐมวลเบา  เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในงานคอนกรีตเทคโนโลยีแก่นิสิต/นักศึกษา ภาค
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีการทำคอนกรีตมวลเบาเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะแก่นิสิต/นักศึกษา
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ   รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ  สนับสนุนการจัดงานโดย บริษัท  ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
( มหาชน) ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมงานได้ตระหนักถึงการทำงานเพื่อสังคมด้วยจิตอาสา
และเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจถึงสภาพของสังคมของชนบทที่ห่างไกล
            กลุ่มนักศึกษา  กล่าวว่า   การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา  จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างคอนกรีต  จะเริ่มต้นตั้งแต่การชั่งวัสดุ
การผสม การขึ้นรูป/การหล่อ/การเทเข้าแบบ การแต่งผิวหน้า การห่อหุ้มตัวอย่าง  ซึ่งทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเตรียมแบบ
หล่อคอนกรีตมาเองและอุปกรณ์การเตรียมตัวอย่างมาเอง    ฉนั้น  การเตรียมตัวอย่าง  ด้วยวิธีการเทคอนกรีตปกติเท่านั้นห้าม 
ไม่ใช้วิธีพิเศษอื่นๆ  เช่น การนำมวลรวมมาเรียงหรือมาปั้น ฯลฯ  และอนุญาตให้ใช้การทำให้อัดแน่นโดยการเขย่าหรือการจี้หรือ
การกระทุ้งคอนกรีต  เท่านั้น   สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือระยะเวลาในการเตรียมตัวอย่างที่ใช้ในการแข่งขันไม่เกิน 45 นาที ทีมใดใช้เวลา
มากกว่า 45 ที  จะถูกหักคะแนนในส่วนของกระบวนการผลิต  อีกส่วนหนึ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษ คือ  การบ่มคอนกรีต   ในการแข่ง
ขันจะอนุญาตให้ใช้การบ่มน้ำ บ่มอากาศ หรือบ่มแบบฉนวน ( ที่อุณหภูมิสนามในสถานที่แข่งขัน )   ไม่ใช้การบ่มก่อให้เกิดการ
เร่งปฏิกิริยาไฮเดรชัน   ของซีเมนต์หรือการเร่งปฏิกิริยาของสารประกอบใดๆ  ที่ใส่เข้าไปในคอนกรีต   การหล่อตัวอย่าง

ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราอินทรีเพชร    และมวลรวม   ประกอบไปด้วย (1) มวลรวมน้ำหนักปกติ  เช่น   ทรายธรรมชาติ   หินธรรมชาติ

ขนาดใหญ่สุดไม่เกิน  2  นิ้ว  เป็นต้น   (2)  มวลรวมเบา   ( Lightweight Aggregate )   อาจจะเป็นมวลรวมเบาจากธรรมชาติหรือ
มวลสังเคราะห์ ( Artificial )จำพววก โฟม เม็ดยาง ตะกรันเหล็ก เม็ดพลาสติก เป็นต้น( ไม่จำกัดประเภทวัสดุ) และ(3) น้ำสะอาดฯลฯ
        ในการแข่งขันได้กำหนดเกณฑ์การตัดสินแยกประเภทของรางวัลต่อไปนี้ คอนกรีตมวลเบาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด    คอนกรีต 
สีเขียว  และคอนกรีตมวลเบาประเภทเบาประเภท เบาที่สุด โดยมีคะแนนจากกระบวนการผลิต 100 คะแนน และคะแนนประสิทธิ
ภาพของคอนกรีต  100   คะแนนปัจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านคอนกรีตมวลเบาได้พัฒนาเพื่อให้เหมาะสำหรับใช้งานกับ
ชิ้นส่วนโครงสร้างที่ไม่ต้องรับแรงกระทำมาก      ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่องและ
สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้งานได้อย่างเหมาะสมผลที่คาดว่าจะได้รับจากการแข่งขันดังกล่าว      ในส่วนของนิสิต/
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา      มีความรู้และประสบการณ์ในงานคอนกรีตเทคโนโลยี   เกิดความสามัคคีในหมู่คณะได้แลก 
เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  ทางกลุ่มของเราขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ. และรศ.ดรปิติ
สุคนธสุขกุล   ที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งเพื่อนๆ  และน้องในภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่ให้การช่วยเหลือในการเตรียมงาน
 

ขวัญฤทัย  ข่าว/ภาพถ่าย  วิศวกรรมโยธา

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2058 ครั้ง