ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับมอบอุปกรณ์ชุดเครื่องมือช่าง  จาก ดร.ชวาล โสตถิวันวงศ์ บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะนำไปใช้งานในศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ มจพ.  ซึ่งมี รศ.ดร.วิบูลย์  ชื่นแขก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ชัชชัย  เสริมพงษ์พันธ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  รศ.ชาลี   ตระการกูล  ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STRI)และรองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ITED) ร่วมเป็นสักขีพยานเมือวันที่ 15 กันยายน 2553
            สอบถามรายละเอียด ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1121, 1166


ขวัญฤทัย ข่าว/ปราการ ถ่ายภาพ

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1883 ครั้ง