ตามที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) จัดงาน “๕๕  พรรษามาศ เฉลิมบรมราชมารี” การประกวดดนตรีไทย ประเภทวงเครื่องสายผสมปีพาทย์ ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระ  เกียรติและเพื่อเผยแพร่เพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพลง“โหมโรงสรรเสริญพระจอมเกล้า” ซึ่งประพันธ์โดย ครูเฉลิม บัวทั่ง ศิลปินแห่งชาติ พ. ศ.2529  สาขาศิลปะการแสดง    (ดนตรีไทย)  ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  การประกวดรอบชิงชนะเลิศ  เมื่อวันที่ 10  กันยายน  2553  โดย ฯ พณ ฯองคมนตรี ธานินทร์  กรัยวิเชียร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด    ณ    หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            ผลการประกวดดนตรีไทย ประเภทวงเครื่องสายผสมปีพาทย์ ระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือก  มีวงดนตรีไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  เมื่อวันที่ 10  กันยายน 2553  จำนวน 3 วง โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ วงสร้อยกวี     จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมด้วยเกียรติ อาจารย์ผู้ควบคุมวง อ. จตุพร  สีม่วง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วงภูมิเธียร    จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมด้วยเกียรติ อาจารย์ผู้ควบคุมวง อ.ดร.ยุทธนา  ฉัพรรณรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่วงจุฬสังคีต     จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับโล่และเงินรางวัล  10,000 บาท  พร้อมด้วยเกียรติ อาจารย์ผู้ควบคุมวง อ.ดร.ยุทธนา ฉัพรรณรัตน์  สำหรับประเภทผู้ขับร้องและผู้บรรเลงเครื่องดนตรียอดเยี่ยม  ผลมีดังนี้
(1) ผู้ขับร้อง ได้แก่ น.ส สุดารัตน์  ไววิลา  วงภูมิเธียรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2)ขลุ่ยเพียงออ ได้แก่ นายกฤตบุญ  ฉัตรบุรานนท์ วงจุฬสังคีต     จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(3) จะเข้ ได้แก่ น.ส. สุนันทา  พะนาไฝ วงสร้อยกวี     จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(4) ซอด้วง ได้แก่นาย นายปาณท  เหลียงแฉล้มวงสร้อยกวี     จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(5) ซออู้ น.ส.วรรณทพย์ภา  ทองภู  วงสร้อยกวี  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(6) ระนาดเอก  ได้แก่  นายณยศ  สาตจีนพงษ์  วงจุฬสังคีต   จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(7) ระนาดทุ้ม  ได้แก่ น.ส.ธัชมัย  ภัทรมานิต  วงภูมิเธียร    จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(8) ฆ้องวงใหญ่ ได้แก่ น.ส.ปานตา  ศรีคง   วงภูมิเธียร    จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(9)ฆ้องวงเล็ก  ได้แก่ น.ส.วันวิสาข์  ภูมิสายดอน วงสร้อยกวี  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1563 ครั้ง