คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน พิเศษรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ปริญาตรีทางบริหาร พาณิชยสาสตร์ ศิลปสาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สารสนเทศ

- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office อินเตอร์เน็ต อีเมล์ ได้เป็นอย่างดี

- สามารถอ่าน เขียน ทำความเข้าใจภาษาอังกฤษได้

- สามารถทำงานล่วงเวลาในตอนเย็นได้ ( ในกรณีที่ต้องทำงานนอกเวลาราชการจะมีค่าล่วงเวลาให้)

- มีบุคลลิกภาพที่ดี มนุษยสัมพันธืที่ด ีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- มีจิตใจในการให้บริการ ( Service mind ) มีทัศนคติในแงาบวก และมีทักษะในการติดต่อ สื่อสารกับผู้อื่น

- เป็นคนที่เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัครพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" จำนวน 2 รูป

   ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ 2725 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2553 ในวัน และเวลาราชการ

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1595 ครั้ง