ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

พิเศษรายเดือน จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ตำแหน่งวิศวกร

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ( วศ.บ.) ทุกสาขาวิชา

- มีความสามารถในด้านระบบสารสนเทศ

-มีความสามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการได้

2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัครพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" จำนวน 2 รูป

        ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ 8116 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20กันยายน 2553 ในวัน และเวลาราชการ

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1690 ครั้ง