ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวเปิด  งานเกษียณบุคลากร ประจำปี  ๒๕๕๓  ภายใต้  ชื่องานว่า   ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ.’๕๓  เมื่อวันศุกร์ที่   ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๓ ณ หอประชุมประดู่แดง มจพ.   โดยมีนายชวลิต  เข่งทอง   ประธานกรรมการดำเนิน  งานเกีษยณบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๓  กล่าวรายงานของความเป็นมาในการจัดงานครั้งนี้  และในปีนี้มีผู้เกษียณ  ๓๕ คน  จากบุคลากรทั้ง ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มข้าราชการ  กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย  กลุ่มลูกจ้าประจำ และกลุ่มพนักงานพิเศษ     งานด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ.’๕๓นั้น เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณทุกท่าน  กิจกรรมภายในงานเป็นการผสมผสานกลมกลืนกับวัฒนธรรม   และความเป็นไทย สร้างความภาคภูมิใจ    เช่น   การแห่บายศรีสู่ขวัญ  การแสดงตีกลองสะบัดชัย  การแสดงดนตรีลูกทุ่ง  รำอวยพรเชิงประยุกต์  การแสดงจากหน่วยงาน ซึ่งงานนี้เน้นให้ผู้เกษียณและผู้ร่วมงานจะได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  โดยมีบุคลากรเข้านร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1924 ครั้ง