มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี    เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการเทคโนโลยีของไทยและฝรั่งเศส  เนื่องในโอกาส 20 ปี แห่งความสัมพันธ์ร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ฝรั่งเศส  เพื่อการก่อตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 15.30น. ณ อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            งานนิทรรศการทางวิชาการเทคโนโลยีของไทยและฝรั่งเศส  จะจัดแสดงระหว่าง  วันที่ 22-24  ตุลาคม  2553    เนื่องในโอกาส 20 ปี แห่งความสัมพันธ์ร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ฝรั่งเศส เพื่อการก่อตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส การจัดงานนิทรรศการทางวิชาการเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีของไทยและฝรั่งเศส โดยความร่วมมือระหว่างสถานเอก อัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สถานประกอบการในประเทศฝรั่งเศส สถาบันการศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือทาง  วิชาการของมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษาจากประเทศ ฝรั่งเศส  ศิษย์เก่า ฯลฯ
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเส็ดจพระราชกุศลตามอัธยาศัย  ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) การปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก และการถ่ายทอดสดโดยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์  สำนักนายกรัฐมนตรี   ช่อง 11 (NBT)    สำหรับการจัดบรรยายพิเศษทางวิชาการ  เริ่มในวันที่  20-21 ตุลาคม 2553 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  โดยเชิญ Professor  จากฝรั่งเศส มาบรรยาย  โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่   (1) ระบบการศึกษาและวิจัยของฝรั่งเศส โดย Dr.abdo  Malac (2) Epoxidation of methyloleate using homogeneous and supported  peroxophosphotungstate catalyst by Dr. Jean-Marc CLACENS/CNRS(3) Nanometrology By ENSAM  (4) กลุ่มพลังงานทางเลือกเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell โดย Prof. Bernard Davat INPL) (5) ซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)/Ekarat Solar Co., Ltd.) (6) พลังงานลม (Wind Turbine/EGAT) (7) Basic SCADA (8) Advance Automation (9) AC Drive Basic Communication (10) NDT by IS Industries Co., Ltd. (11) Tribology by INS (12) Energy Efficiency By Schneider
       สอบถามรายละเอียดได้ที่  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  มจพ.โทร. 0-2913-2615, 0-2586-9010 หรือwww.kmutnb.ac.th


ขวัญฤทัย ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 500 ครั้ง