คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน จำนวน 1 อัตรา โดยปฎิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้

ตำแหน่งช่างเทคนิค

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ทางด้านช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรินิกส์ ช่างท่อและประสาน

- มีความร ู้ความสามารถในการซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศในอาคาร

2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ใบประกาสนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" จำนวน 2 รูป

  ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี 129 หมู่ 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี โทร. (037)-217-310 (037)-217-300-4 ต่อ 7018 หรือ ที่กองบริหารและจัดการมรัพยากรมนูษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ1144 , 1189 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่30 กันยายน 2553 ในวัน และเวลาราชการ

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1240 ครั้ง