มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ รายเดือน จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานการประชุมและพิธีการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานบริการ

- คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 )

2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ใบประกาศนียบัตร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" จำนวน 2 รูป

   ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ กองบริหารและจัดการมรัพยากรมนูษย์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ1144 , 1189 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2553 ในวัน และเวลาราชการ

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1169 ครั้ง