ผศ.ดร. ทองดี   ชีวพฤกษ์   เลขาธิการ IAESTE  Thailand   เปิดเผยถึง   การรับสมัครนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International  Association  for the Exchange of Technical  Experience : IAESTE Thailand ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขณะกำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 3–4  และปริญญาโท–เอก   เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของโครงการ IAESTE  Thailand  ประจำปี 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุน ฝึกงาน วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 (เรียงตามลำดับคะแนน)และการพิจารณาเลือกทุนฝึกงาน ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์   2554
      วิธีการคัดเลือกนักศึกษา  ผู้ขอรับทุนฝึกงาน ณ ต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนที่ดีของประเทศ ในระหว่างการฝึกงาน เพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ดังนั้นหน่วยงาน IAESTE ในแต่ละประเทศจะมีวิธีการคัดเลือกนักศึกษาแตกต่างกันออกไป สำหรับ IAESTE Thailand กำหนดให้มีการทดสอบ ความสามารถของนักศึกษาดังนี้
- การสอบวิชาภาษาอังกฤษข้อเขียนและสัมภาษณ์
- การสอบสัมภาษณ์วิชาชีพเฉพาะทาง (ตามสาขาวิชาเอกของนักศึกษา)
      สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ
      1. นักศึกษาจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงจากหน่วยงานที่เข้าฝึกงานตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในเอกสารทุน ("O" Form) ซึ่งจะเป็นจำนวนที่เพียงพอหรือมากกว่าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาในระหว่างการฝึกงาน นักศึกษาควร ระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายเงินและควรนำเงินจำนวนหนึ่งติดตัวไปด้วย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงระหว่างเดือน แรกของการฝึกงาน
       2.   นักศึกษาจะได้รับหนังสือรับรองการฝึกงานจากหน่วยงานที่เข้าฝึกงาน  ก่อนสิ้นสุดการฝึกงานนักศึกษาควร ยื่นความจำนงโดยตรงต่อหน่วยงานนั้นๆ เพื่อขอรับหนังสือรับรองการฝึกงาน
       3.    นักศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากโครงการ IAESTE Thailand เพื่อ แสดงว่านักศึกษาได้ผ่าน การฝึกงานด้านเทคนิค ณ  ต่างประเทศอันจะเป็นเอกสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อการใช้ประกอบการสมัครเข้าทำงาน ต่อไปใน อนาคต
       4.    นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ของการปฏิบัติงานจริงในต่างประเทศ ตลอดจนได้เรียนรู้ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชนชาติต่างๆ ด้วยตนเองอันจะส่งผลทำให้นักศึกษารู้สึกมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นต่อการรู้จักปรับ ตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นคุณสมบัติที่มีบทบาทต่อการทำงาน ของนักศึกษาในอนาคต
       5.    นักศึกษามีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษอันเป็นภาษาสากลในชีวิตประจำวันมากขึ้น เป็นการฟื้นฟูพัฒนาทักษะ ด้านภาษาอังกฤษของตนเอง
         การสมัคร   สามารถสมัครได้ที่โครงการ IAESTE  Thailand  ประจำปี 2554 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553   วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น     ณ สำนักงาน IAESTE  Thailand  ชั้น 10  อาคารอเนกประสงค์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และเปิดูได้จาก http://www.iaeste-thailand.org/ ทั้งนี้   IAESTE  Thailand   มี หน้าที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต     ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาดังกล่าว ด้วยการส่งนักศึกษาฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกองค์กร  IAESTE   93  ประเทศ  ซึ่งเมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2553 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ประสานงานสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์มติชน  หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และนิตยสารJob Request  เพื่อร่วมสัมภาษณ์ผศ.ดร. ทองดี   ชีวพฤกษ์   เลขาธิการ IAESTE  Thailand   โครงการIAESTE  Thailand  ประจำปี 2554  สำนักงาน IAESTE   Thailand  ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์  มจพ.
          สนใจสอบถามได้ที่ สำนักงาน IAESTE   Thailand  ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1025 , 1193 , 1194


ขวัญฤทัย ข่าว/ถ่ายภาพ

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2935 ครั้ง