มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราช   กุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการเทคโนโลยีของไทยและฝรั่งเศส เนื่องในโอกาส 20 ปีแห่งความสัมพันธ์ ร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ฝรั่งเศส  เพื่อการก่อตั้งสถาบันนวัตกรรม  เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส   ในวันศุกร์ที่  22  ตุลาคม    2553 เวลา   15.30 น. ณ อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี-ฝรั่งเศส    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
           เมื่อวันที่   28   กันยายน   2553   อาจารย์สิกานต์    กุญชรจันทร์   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์    Dr.Mickael  Chauvin    Managing   Director   TFII     และนางขวัญฤทัย   ศรีวัฒนพล    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ร่วมหารือและเตรียมการประชาสัมพันธ์ งานนิทรรศการทางวิชาการเทคโนโลยีของไทยและฝรั่งเศส 20 ปี     
           เมื่อวันอังคารที่   5   ตุลาคม 2553   งานประชาสัมพันธ์ นำ Dr.Mickael  Chauvin   Managing Director TFII  และ  อาจารย์   ดร.พิเชษฐ์  ศรียรรยงค์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยี (TFII)  ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุฯ    K-Radio93.25MHz. ซึ่งงานประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติจาก     รศ.ดร.กฤษมันต์    วัฒนาณรงค์    เป็นผู้ดำเนินรายการและออกอากาศพร้อมกับเครือข่าย สถานีวิทยุฯ   GREENWAVE 89.00  MHz.  จังหวัดสระแก้ว
           ในวันศุกร์ที่    8   ตุลาคม   2553   งานประชาสัมพันธ์นำ Dr.Mickael  Chauvin   Managing Director TFII  ผศ.ดร.พนาฤทธิ์   เศรษฐกุล    คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี   ไทย-ฝรั่งเศส  และ อาจารย์   ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยี (TFII)ร่วมให้สัมภาษณ์ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ ทางวิชาการเทคโนโลยีของไทยและฝรั่งเศส    20   ปี     และจะนำเผยแพร่ทางโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเคเบิลทีวี (KMUTNB.TV.) สถานีโทรทัศน์ มจพ. (KDTV) และทางสถานีโทรทัศน์ U Network TV.

ขวัญฤทัย   ข่าว/ปราการ  ถ่ายภาพ

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1437 ครั้ง