ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด เรื่อง การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับบริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบกำลังงานของไหล (ไฮดรอลิก-นิวแมติก) และการควบคุมอัตโนมัติสำหรับภาควิชาการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมและร่วมกันออกแบบวิจัย และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีกำลังงานของไหล (ไฮดรอลิก-นิวแมติก) และการควบคุมระบบเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรม/โครงการอื่นๆ เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 เวลา 09.45น.

ขวัญฤทัย   ข่าว/สมเกษ  ถ่ายภาพ

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1098 ครั้ง