นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา    อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ เป็นประธานกล่าว เปิดโครงการทีมเทคนิคและ อาชีวศึกษาเพื่อการประหยัด พลังงาน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กล่าวรายงานการดำเนินงานโดย นายประมวล จันทร์พงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สืบเนื่องจากสำนัก ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครื่อข่ายทีมเทคนิคที่อยู่เดิมให้แข็งแกร่ง และพัฒนาทีมเทคนิคให้สามารถขยายผลไปสู่ หน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการขนาดย่อมได้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ขวัญฤทัย   ข่าว/สมเกษ  ถ่ายภาพ

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 961 ครั้ง