เนื่องในเทศกาลทอดกฐิน ซึ่งเป็นกาลทานอันสำคัญที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป มหาวิทยาลัย  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  กำหนดนำกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. 2553 ไปทอดถวายแด่พระภิกษุผู้จำพรรษา  ครบถ้วนไตรมาส  ณ  วัดป่าอัมพวัน (สาขาที่ 42 ของวัดหนองป่าพง)  เลขที่ 53  บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองรี   อำเภอเมือง    จังหวัดชลบุรี    ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน     2553      (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12)  เพื่อนำทุนทรัพย์บริจาคร่วมสมทบทุนก่อสร้างอนุสรณ์สถานหลวงปู่ชา   สุภัทโท  สำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของ พุทธ ศาสนิกชน  และปฏิสังขรณ์ศาสนสถานอื่น ๆ ภายในวัด  โดยมีกำหนดการ ดังนี้
     1)  วันเสาร์ที่ 6  พฤศจิกายน  2553


15.00 น.

ตั้งองค์กฐิน ณ วัดป่าอัมพวัน 

18.00 น.

สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนา

20.00 น.

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์องค์กฐิน
ฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์ พระเถระ จนถึงเวลาอันสมควร

      2)  วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553


03.00 น.

สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิภาวนา

08.00 น.

ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

09.30 น.

พร้อมกันที่พระอุโบสถ

10.00 น.

ถวายผ้ากฐินสามัคคี พระเถระผู้เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา
พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงเรียนเชิญ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์และ    ผู้ปกครอง  ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
               ขออานิสงส์อันยิ่งใหญ่ อำนาจบุญกุศลแห่งการทอดถวายผ้ากฐินนี้ ได้โปรดบันดาลให้ท่าน ผู้มีจิตศรัทธาทั้ง หลายที่ร่วมบริจาคจตุปัจจัยในการครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง     พร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ มั่นคงด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ตลอดกาลนานเทอญ
                สอบถามรายละเอียดได้ที่   งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์   0-2913-2500 ต่อ 1121,1166,0-2913-2615 หรือ www.kmutnb.ac.th  และร่วมทำบุญ  ได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-2587-4343,0-2587-4344

ขวัญฤทัย   ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1925 ครั้ง