อาจารย์มานพ  คงคานิธิ   อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เลขที่  5427  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553  จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยความเป็นมาของการได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเครื่องยิงลูกเทนนิสแบบไร้สายว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีนโยบายสนับสนุน  ให้ทุนนักค้นคว้าและนักประดิษฐ์ใหม่ตั้งแต่ปี 2552  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีประกาศเชิญชวนให้อาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลงานเข้ารับการจดอนุสิทธิบัตร  ประกอบกับผมเป็นนักกีฬา ชอบเล่นเทนนิสอยู่เป็นประจำ  ได้เป็นที่ปรึกษานักศึกษาที่ทำ Project เคยไปดูเครื่องยิงลูกเทนนิสของต่างประเทศ  ก็คิดว่าน่าจะประดิษฐ์เครื่องยิงลูกเทนนิสสำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกใหม่  โดยการ Knocker เลยเอาทั้งสองอย่างมาประยุกต์ใช้ โดยออกแบบและเสนอผลงานให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางคณะวิศวฯ ได้ดำเนินการประสานงาน ต่อไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดอบรมอาจารย์ที่ได้รับทุนสร้างสรรค์นวัตกรรม ปี 2552 ให้รู้วิธีการเขียน ขอสิ่งประดิษฐ์  เครื่องนี้จะช่วยให้คนฝึก หรือผู้ Knock ลูกเทนนิสใหม่ได้ประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สร้างระบบเสริม   การควบคุมและการสั่งการคำสั่งในการป้อนข้อมูลรูปแบบในระบบไร้สายที่เราเรียกว่า  whirlet  โดยโปรแกรมผ่าน Computer  แล้วส่งไปยังที่เครื่องยิงลูกเทนนิสให้ทำงานได้ทันที
            วัตถุประสงค์ของการสร้างเครื่องยิงลูกเทนนิสแบบไร้สาย เป็นเครื่องช่วยให้ผู้หัดฝึกเล่นเทนนิสใหม่ตีลูกเทนนิสหรือการส่งลูก เทนนิส ไปให้ผู้ตีได้ใกล้เคียงไปยังทิศทางหรือตำแหน่งที่เครื่องติดตั้งไว้  โดยเครื่องยิงลูกเทนนิสที่ควบคุมการยิงแบบไร้สายสามารถปรับ เปลี่ยน ทิศทาง ตำแหน่ง และลักษณะรูปแบบการยิงลูกเทนนิส เช่น การยิงลูกเทนนิสแบบระนาบ (Flat)  การยิงลูกเทนนิสแบบหมุน (Spin)  ได้อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังสามารถรับคำสั่งทิศทาง ตำแหน่ง และลักษณะรูปแบบการยิงลูกเทนนิสได้จากเครื่อง Computer ได้รับทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  100,000 บาท  ถ้าสร้างจริงเครื่องยิงลูกเทนนิสแบบไร้สายต้นทุนอยู่ประมาณ  30,000 บาท  ต้นทุนการผลิตขายอยู่ที่ประมาณ 35,000 บาท
            เป้าหมายในการสร้างเครื่องยิงลูกเทนนิสแบบไร้สาย  ช่วยลดจำนวนครูฝึก Knock สนาม แทนการ Knock กับคนได้ เครื่องนี้สามารถทำหน้าที่แทน Knocker ช่วยแทนผู้เริ่มต้นฝึกใหม่  และสามารถใส่แบบฝึกหัดการตีลูกเข้าไป เป็นการเรียนที่ยาก ขึ้น  เช่น คนเริ่มฝึกตีใหม่ เริ่มต้น 3 สัปดาห์แรกไปแล้วหลังจากนั้น  สามารถเพิ่มแบบฝึกหัดเข้าไปหลังจากสัปดาห์ที่ 4 ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่ยากขึ้นในบทต่อไป  และต้องมีการพัฒนาต่อ เช่นการ Apple จากเครื่อง Whirlet กลายเป็น Network  โดยจะสร้างเครื่องตีลูกเทนนิสแทน nadown เหมือนตีกับ nadown ได้เลย
            เครื่องยิงลูกเทนนิสแบบไร้สาย ประกอบด้วยชุดป้อนลูกเทนนิส  (1) ที่ซึ่งจะรับลูกเทนนิสจากถาดเก็บลูกเทนนิสและส่งต่อ ไปยังชุดยิงลูกเทนนิส (2) ที่ประกอบด้วย ส่วนปรับชุดยิงในแนวราบ (3) และส่วนปรับชุดยิ่งในแนวดิ่ง  (4)  ที่ได้รับคำสั่งจากชุดควบคุม ทิศทางและลักษณะรูปแบบการยิง  (7)  ที่ได้รับสัญญาณคำสั่งจากเครื่องรับ-ส่งสัญญาณ   (8)  ที่ติดตั้งอยู่กับตัวเครื่องยิงลูกเทนนิส  เครื่องรับ-ส่งสัญญาณ  (8) นี้จะรับสัญญาณคำสั่งจากเครื่องควบคุมระยะไกลที่เป็นเครื่องรับ-ส่งสัญญาณ (10) ที่สื่อสารและรับโปรแกรม คำสั่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์  (9)   เครื่องยิงลูกเทนนิสแบบไร้สายตามข้อ 1  ที่ซึ่งชุดยิงลูกเทนนิส  (2)  ดังกล่าวจะประกอบด้วยส่วนปรับ ชุดยิงในแนวราบ (3) ส่วนปรับชุดยิงในแนวดิ่ง  (4)  และส่วนปรับชุดยิงให้ลูกเทนนิสหมุน   (5)  เครื่องยิงลูกเทนนิสแบบไร้สายตามข้อ 1 ที่ซึ่งชุดยิงลูกเทนนิส   (2)  ดังกล่าวจะประกอบด้วยส่วนปรับชุดยิงในแนวราบ  (3)  ส่วนปรับชุดยิงในแนวดิ่ง  (4)  ส่วนปรับชุดยิงให้ลูก เทนนิสหมุน (5) และส่วนปรับความเร็วการยิงและความเร็วในการหมุน (6) เครื่องยิงลูกเทนนิสแบบไร้สายตามข้อ1-ิ3 ข้อใดข้อหนึ่งที่ซึ่งสัญญาณคำสั่งควบคุมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องลูกเทนนิส เป็นแบบไร้สาย ดังกล่าวเป็นสัญญาณวิทยุ  สัญญาณเสียง หรือสัญญาณแสง
             การได้รับทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมมีองค์ประกอบการพิจารณา  ต้องมี Ladder  มจพ. และมี agent  ผู้ที่ได้รับการอบรมจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ที่เป็นตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรของ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีหลายคน โดยให้ยื่นหัวข้อไปก่อน แล้วให้ Ladder อ่านเอกสารประกอบการขอจดอนุสิทธิบัตรว่าสมควร ที่จะได้รับการพิจารณา ซึ่งส่วนหนึ่งก็โดนคัดออกไป  Step ต่อมาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจัดอบรม 2 รอบ โดยนำอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็น agent มาแลกเปลี่ยนข้อมูล ขั้นตอนสุดท้ายให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินมาแนะนำ อธิบายรายละเอียดวิธีการเขียนให้มีความกระชับ มากขึ้น เพื่อจะได้เขียนขอรับการจดอนุสิทธิบัตรให้สะดวกขึ้น  สุดท้ายเมื่อเสนอเรื่องส่งไปแล้วใช้เวลาเกือบ 1 ปี ของผมคือ 8 เดือน
            แนวคิดในการวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร จริงๆ ผมแล้วจะนำมาใช้กับตัวเองก่อน แล้วค่อยนำมาใช้กับคนอื่น สิทธิบัตรนี้ได้ร่วมกันกับ มจพ.เบื้องต้นทดสอบด้วยตนเองและแก้ไขข้อบกพร่องต้องใช้กับตัวเองและนำมาปรับปรุงและนำเสนอให้ มจพ. ต้องนำเครื่องที่เป็นต้นแบบมาปรับปรุงเมื่อให้เสร็จถึงจะมีการนำเสนอให้ มจพ. โฆษณาเพื่อจะมาผลิตเพื่อการพาณิชย์ ตกลงกับมหาวิทยาลัย    ตอนนี้ที่จดสิทธิบัตรเพื่อจะนำมาสร้างเอง   อีกเหตุผลคือสิทธิบัตรที่ได้สามารถทำได้เชิงพาณิชย์จริงๆ
            ลักษณะเด่นของเครื่องยิงลูกเทนนิสแบบไร้สาย จากเดิมที่เห็นอยู่ในท้องตลาดเป็นเครื่องยิงลูกเทนนิสต้องเดินไปที่ตัว  เครื่องแล้วป้อนโปรแกรมที่เครื่อง แต่เครื่องยิงลูกเทนนิสแบบไร้สายไม่ต้องเดินไปที่เครื่อง สามารถกดเปลี่ยนโปรแกรมเข้าเครื่อง ได้ทันที คนที่ตีลูกเทนนิสก็จะรู้สึกเหมือนจะถูกเปลี่ยนทิศทางในการตีได้โดยไม่ต้องหยุด แต่ต้องปรับสรีระตัวเอง โดยไม่ต้องหยุด เครื่องก่อนแล้วเดินมากดที่แป้น ทำให้ผู้ที่เล่นไม่รู้ถึงการเปลี่ยนแบบทดสอบที่ยากขึ้น หรือมีแบบฝึกหัดก็อาจจะเปลี่ยนได้ในทันที บางรุ่นอาจจะมี ship มี ram ใส่ไว้ได้
             การตอบสนองภาคอุตสาหกรรม  ตอนนี้มีความต้องการเครื่องตีลูกแทนนิสแบบไร้สายมากพอสมควรถ้าเป็นแบบเดิม ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปราคาจะค่อนข้างแพง ผู้ตีจะรู้สึกไม่เหมือนจริงมากกว่าที่เป็นอยู่ทั้งหมด ข้อสำคัญเครื่องเดิมต้องใช้สายไฟ System  แต่เครื่องตีลูกเทนนิสแบบไร้สายใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานหลัก เครื่องตีลูกเทนนิสแบบไร้สายใช้งานได้ 2 ชั่วโมง  ถ้ามีสายไฟอยู่สนามก็เสียบได้โดยตรง ราคาทั่วไปตอนนี้เครื่องที่ดีมีประสิทธิภาพอยู่ประมาณ 100,000 บาท ถ้าเป็นแบบกระเป๋าหิ้ว ราคาประมาณ  40,000-50,000 บาท   แต่เครื่องยิงลูกเทนนิสแบบไรสายที่ประดิษฐ์จะสูงประมาณ 1.50 ม. ถ้าประดิษฐ์ได้จริงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
             ประโยชน์ในการจดสิทธิบัตร ทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ KPI เพิ่มขึ้น และมีชื่อเสียงทำให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถสร้าง สรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ และเป็นการพัฒนานักคิด นำความรู้ด้านวิศวกรรมมาทำให้เป็น ของจริง โดยสร้างเครื่องอำนวยความสะดวก ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจำวันให้ดีขึ้น  ถ้าเป็น Knocker  ผู้รับจ้างสอนเทนนิสคงจะเหนื่อยมาก Partner ต้องการคน 2 คน  ถ้าเครื่องนี้มีให้เช่าตาม Cord เทนนิส  จะเป็นช่วงเวลาไหนก็ได้คงจะสนุกและไม่บ่น  โดยความคิดสามารถ ปรับให้เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือได้  และเป็นหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของ  อาจารย์มหาวิทยาลัยคือการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับประชาชนและ ประเทศชาติ
              เครื่องยิงลูกเทนนิสแบบไร้สาย อาจเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้คนชอบเล่นเทนนิสมีเพิ่มมากขึ้น วงการเทนนิสได้รับความ นิยม  โดยเฉพาะผู้ฝึกสอนเทนนิส   จะทำให้ตลาดของเครื่องตีลูกเทนนิสราคาถูกลงใช้งานได้ดี  คงทนถาวร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมต่อไป

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     พระนครเหนือ (มจพ.) 1518  ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 8306

รุ่งนภา   ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3061 ครั้ง