พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 (พ.ศ. 2553) จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันพฤหัสที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ช่วงบ่าย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553  ช่วงบ่าย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และวันศุกร์ที่ 12   พฤศจิกายน 2553 ช่วงบ่าย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งในปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
           ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และอาจารย์สมชาย  เวชกรรม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานกรรมการประสานงาน งานพิธีพระราชทาน   ปริญญาบัตร    ประจำปีการศึกษา   2552   ( พ.ศ. 2553)  ให้สัมภาษณ์นักข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  นิตยสารงานอัพเกรด  การศึกษา อัพเกรด  และแหล่งงาน อัพเกรด  เมื่อวันที่  19 ตุลาคม  2553 เวลา 11.30 น ณ ห้องประชุม 218 อาคารอเนกประสงค์ พร้อมกับเผยแพร่การสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.meedee.net
            สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์  มจพ. 0-2913-2615, 0-25869010  หรือ  กองบริการการศึกษา มจพ. 0-2913-2500 ต่อ 0-2913-2500 ต่อ 1622, 1635     ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  สจล. โทรศัพท์ 0-2329-8110-1  หรือhttp://www.kmitl.ac.th/main.php  และงานประชาสัมพันธ์   มจธ. โทรศัพท์ 0-2470-8058-60  หรือ http://www2.kmutt.ac.th/  ในวันเวลาราชการ และสามารถดูแผนที่การเดินทางได้ที่ เว็บไซต์ http://www.bitec.net/pages/ locationOrg.asp

ขวัญฤทัย   ข่าว/ปราการ  ถ่ายภาพ

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2434 ครั้ง