สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการทาง  วิชาการ  เทคโนโลยีของไทยและฝรั่งเศส  เนื่องในโอกาส 20 ปี แห่งความสัมพันธ์ร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ฝรั่งเศส  เพื่อการก่อตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2553 เวลา 15.30 น. ณ อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี-ฝรั่งเศส   ศาสตราจราย์ ดร. ธีรวุฒิ   บุญยโสภณ อธิการบดี  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กราบบังคมทูล  เนื่องในโอกาส 20 ปี แห่งความสัมพันธ์ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส  เพื่อการก่อตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เพื่อการก่อตั้งสถาบันนวัตกรรม เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ณ สถาบันแห่งนี้   และเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระเจริญพระชนมายุ ครบ  55  พรรษา  และเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่ง  วิทยาศาตร์ไทย เนื่อในมหามงคลวโรกาสที่ทรงพระบรมราชสมภพในปีนี้ ครบ 206 ปี

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จัดแสดงเมื่อวันที่ 22-24  ตุลาคม  2553  ที่ประกอบด้วย นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยี-ฝรั่งเศส  นวัตกรรมและผลงานการศึกษา  วิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์แก่ วงการศึกษา    เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศการบรรยายทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและ  ชาว ฝรั่งเศส      การสาธิตการทำงานของเครื่องมือและระบบอัตโนมัติ กิจกรรม    Open House     และทูลเกล้าฯ ถวาย ถวายอุปกรณ์การศึกษา และชุดสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)  รวมมูลค่า 2,603,000  บาท จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร. ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. กราบบังคมทูล รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัย

ขวัญฤทัย   ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1697 ครั้ง