ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และสถาบันเทคโน โลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 206 ปี และทอดผ้าป่าสามัคคี  เมื่อที่ 18 ตุลาคม 2553  ณ วัดประดิษฐสถิตมหาสีมาราม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสมทบโครงการบูรณปฎิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เพื่อสมทบทุนบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระ  บาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลและเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดินถวายวัดใหม่ธรรมยุต อำเภอมหาราช จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา นั้น สรุปยอดเงินบริจาคเป็นจำนวนเงิน 1,287,699 บาท ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2553

ขวัญฤทัย   ข่าว/สมเกษ  ถ่ายภาพ

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1223 ครั้ง