มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตำแหน่งอาจารย์ผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้

ตำแหน่งอาจารย์

- คุณวุฒิ ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาสาสตร์ทางการจัดการของเสีย

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาบัตรบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด    
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" จำนวน 2 รูป

     ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ กองบริหารและจัดการมรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ1518 ถนนพิบูล สงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ1144 , 1189 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิการยน 2553 ในวันและเวลาราชการ

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2749 ครั้ง