อาจารย์สมชาย  เวชกรรม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานกรรมการประสานงาน งานพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร    ประจำปีการศึกษา   2552   ( พ.ศ. 2553)  ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงK-Radio 93.25MHz.   ดำเนินรายการโดย ดี เจ  คุณกุลกนิษฐ์  ทองเงา (โอเล่ย์) และจะนำเทปบันทึกการสัมภาษณ์นำมาออกอากาศอีกครั้ง ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง GREENWAVE 89.00  MHz.  จังหวัดสระแก้ว  ในวันที่   30  ตุลาคม  2553 
            สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์  มจพ. 0-2913-2615, 0-2586-9010  หรือ  กองบริการการศึกษา มจพ. 0-2913-2500 ต่อ 0-2913-2500 ต่อ 1622, 1635     ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  สจล. โทรศัพท์ 0-2329-8110-1  หรือhttp://www.kmitl.ac.th/main.php และงานประชาสัมพันธ์  มจธ.    โทรศัพท์    0-2470-8058-60 หรือ http://www2. kmutt.ac.th/  ในวันเวลาราชการ และสามารถดูแผนที่การเดินทางได้ที่ เว็บไซต์ http://www.bitec.net/pages/ locationOrg.asp

ขวัญฤทัย   ข่าว/ปราการ ภ่าพถ่าย

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1445 ครั้ง