อาจารย์ ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งข่าวมายังงาน ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดสัมมนาวิชาการ "วิทยาการและวัสดุวิศวกรรมก่อสร้างสมัยใหม่" 
            สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์  มจพ. 0-2913-2615, 0-2586-9010  หรือ  กองบริการการศึกษา มจพ. 0-2913-2500 ต่อ 3247, 3253 และสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ttc.fte.kmutnb.ac.th/ publicrelations/publicrelations_detail.php?know_id=259

ขวัญฤทัย   ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1420 ครั้ง