มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ตำแหน่งวิศวกร

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร   

- ใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด  
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด      
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" จำนวน 2 รูป    

        ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้   ณ    สำนักงานคณบดี   คณะวิศวกรรมศาสร์   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ8116 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่30พฤศจิกายน 2553 ในวัน และเวลาราชการ

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3152 ครั้ง