มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์

- คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรือเทียบเท่า

2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาบัตรบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด  
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" จำนวน 2 รูป

   ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ กองบริหารและจัดการมรัพยากรมนุษย์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ4214 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่15พฤศจิกายน 2553 ในวัน และเวลาราชการ

 

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2226 ครั้ง