มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และต้องไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานพิเศษ ผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. คุณวุฒิที่รับสมัคร

- คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ

2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาบัตรบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด    
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" จำนวน 2 รูป

       ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครที่  ณ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยา ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร.(037) 217-310 (037) 217-300-4 ต่อ 7018 หรือที่ กองบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ 2312 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่16 พฤศจิกายน 2553 ในวัน และเวลาราชการ

 

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1208 ครั้ง