ผศ.ดร.ทองดี  ชีวพฤกษ์  เลขาธิการ  IAESTE Thailand  แจ้งข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญประจำปี เนื่องด้วย IAESTE  Thailand     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับเกียรติจากประเทศสมาชิก องค์กร IAESTE A.s.b.l 97 ประเทศ ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญประจำปี IAESTE  ครั้งที่ 64 ในนามประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21-28 มกราคม 2554  ณ  โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพมหานคร  โดยจะมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัย  บริษัท  หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม  ผู้ให้การสนับสนุนทุนภายใน  ศิษย์เก่า ไอเอสเต้ (ประเทศไทย) จำนวน 100 คน   เลขาธิการ  IAESTE   (National Secretary) และผู้ติดตามจากประเทศสมาชิก จำนวน 350 คน

            IAESTE  Thailand (The International Association for the Exchange of students for technical Experience , Association-sana-but-lucratif) เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศ มุ่งมั่นที่จะ พัฒนาเยาวชนระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ถึงปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกแห่ง ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วิศวกรรม   อุตสาหกรรม  สถาปัตยกรรม   เกษตรกรรม   และสาขาวิชาชีพชั้นสูงที่เกี่ยวข้องด้วยการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ณ ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ซึ่งมีจำนวน 97 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะกระบวนการคิด การบริหารจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับคุณธรรม ตลอดจนให้เป็นผู้รู้จัก คิดพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากประสบการณ์จริงซึ่งได้จากการฝึกงาน ทั้งนี้ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนทุกฝึกงาน (offer) สำหรับนักศึกษากับประเทศสมาชิกขององค์กร
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกได้สรุปผลของการปฏิบัติงานประจำปี การวางแผนงาน นโยบาย

       การดำเนินงาน แสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปีต่อที่ประชุม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนางานในปีต่อ ๆ ไป

3. เพื่อกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
4. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงและส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศใน

        ฐานะประเทศเจ้าภาพทำให้นานารอารยประเทศมีโอกาสได้เดินทางเข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ขนบเนียมประเพณี อันทรง
คุณค่าของประเทศไทย

5. เพื่อพิจารณาคัดเลือกประเทศเจ้าภาพในการจัดประชุมสามัญประจำปี IAESTE   ครั้งที่ 66

6. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของ IAESTE  Thailand  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือและประเทศไทยให้เป็นที่จักยอมรับของนานาอารยประเทศมากยิ่งขึ้น

        สอบถามรายละเอียดได้ที่ IAESTE  Thailand มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม  แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต้อ 1025,1194  หรือ www.iaeste-thailand.org

คลิ๊กดูกำหนดการได้ที่นี้

ขวัญฤทัย ข่าว/ปราการ ถ่ายภาพ

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1233 ครั้ง