ดร.ชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กล่าวเปิดงาน    โดยมีศ.ดร. ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  อธิการบดี กล่าวประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี แด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2552 ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์  ประจำปีการศึกษา  2552  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 จำนวน 3 ราย คือ
1. Dr.Heinz  Michael  Bissmann    (นาย ไฮนซ์ มิคาเอล บิสส์มันน์) ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์  
2. Prof. Dr.Bernard  DAVAT  (ศาสตราจารย์ ดร. แบร์นาร์ด  ดาวาห์) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
3.Dr.Chancellor  Eberhard  Alles  (นาย เอเบอร์ฮาร์ด อัลเลส) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
   ดร. ไฮนซ์ มิคาเอล บิสส์มันน์ เป็นครูผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน และวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง ด้านสาขาช่างยนต์ จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและซ่อมสร้างรถยนต์ที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน  ในฐานะผู้เชี่ยวชาญของโรงเรียนเทคนิคไทย -เยอรมัน มีบทบาทต่อการสอน การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยประสบการณ์และความชำนาญด้านช่างยนต์ทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  ศาสตราจารย์ ดร. แบร์นาร์ด  ดาวาห์  เป็นครูและวิศวกรชาวฝรั่งเศสมีผลงานวิจัยและพัฒนาทางวิชาการด้านอิเล็กทรอนิกส์ กำลังและเซลล์เชื้อเพลิง เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการแสวงหา ระดมทรัพยากรและประสานความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรม   และภาคอุตสาหกรรมของประเทศฝรั่งเศส   และสหภาพยุโรปได้ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้รับทุนจากรัฐบาล   ฝรั่งเศสและรัฐบาลไทยให้มีคุณวุฒิและสมรรถนะด้านวิชาการ  วิจัยและพัฒนาตลอดจนการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์วิจัยพลังงาน ทดแทน ที่สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ดร. เอเบอร์ฮาร์ด อัลเลส  เป็นชาวเยอรมัน ให้การสนับสนุนและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์  ในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอาหาร พลังงานที่ยั่งยืนสำหรับเครื่องจักรกลในภาคเกษตรกรรม และนวัตกรรมยายนต์ จากวัสดุน้ำหนักเบาระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันกับคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาของไทย

ขวัญฤทัย   ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 968 ครั้ง