มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต

          มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ National Conference on Computer Information Technologies 2011 (CIT 2011)  พร้อมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต UniNet Network Operation and Management Workshop (UniNOMS 2011)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Workshop on UniNet Network and Computer Application – WUNCA) ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2554  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา  จ. นครปฐม
19 พฤศจิกายน 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1173 ครั้ง