เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ครองแผ่นดินโดยธรรมมาโดยตลอด และน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นราชสักการะ เป็นราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อแสดงความมุ่งมั่น แน่วแน่ที่จะเป็นบุคลากร ที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลัก  ธรรมคำสอนแห่งศาสนาและความถูกต้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ       จึงกำหนดจัดพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณ เพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีทำบุญถวายสังฆทานเครื่องอุปโภคบริโภค / ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวันศุกร์ที่ ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓    ณ  อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยมีกำหนดการ ดังนี้

         สอบถามรายละเอียดได้ที่    งานประชาสัมพันธ์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1121,1166

 

กำหนดการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน
และพิธีทำบุญถวายสังฆทานเครื่องอุปโภคบริโภค /ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
วันศุกร์ที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓
ณ  อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
--------------------------

๐๗.๓๐ น.

-

พิธีทำบุญถวายสังฆทานเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ณ  ลานอเนกประสงค์  อาคารอเนกประสงค์

 

 

 

 

-

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมประดู่แดง

๐๘.๔๐ น.

-

ผู้เข้าร่วมพิธีลงทะเบียน  ณ หอประชุมประดู่แดง  อาคารอเนกประสงค์

๐๙.๐๐ น.

-

ชมวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ

๐๙.๑๙ น.

-

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประธานในพิธีมาถึงหอประชุมประดู่แดง  อาคารอเนกประสงค์

 

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ทองดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมทั่วไป  กล่าวรายงาน

 

-

ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้  /ถวายพานพุ่มพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วจุดเทียนชัยถวายพระพรและความจงรักภักดี

 

-

ประธานในพิธี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ
แล้วนำผู้เข้าร่วมพิธี เดินไปปักเทียนในสถานที่ที่กำหนดไว้

 

-

ผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสดุดีมหาราชา
และเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน  

 

-

ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ

 

-

เสร็จพิธี

 

-

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

**

การแต่งกาย  : ชุดสุภาพ / สำหรับสุภาพสตรี ขอความร่วมมือสวมกระโปรง

 

 

 

 

 

                                   --------------------------------     

 

 

                                  หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขวัญฤทัย   ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1333 ครั้ง