มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ GCMM และสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ อาทิ Hochschule Konstanz University of Applied ,France ฯลฯ  ส่วนราชการภาครัฐ อาทิ สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ และภาคเอกชน อาทิ บริษัท DANIELI FAR EAST จำกัด  จัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ด้านวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 10 ( GCMM 2010 )  ระหว่างวันที่ 22- 24 พฤศจิกายน 2553  ณ Century Park Hotel

ขวัญฤทัย   ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 880 ครั้ง