ผศ.  สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มจพ.เป็นประธานจัดการประชุมเพื่อดำเนินการแนวทางควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กรุงเทพมหานคร  ในพื้นที่นำร่อง   โครงการนำร่องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เมื่อวันพุธที่ 24พฤศจิกายน 2553 โดยมีหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชน ร่วมหารือ
       สืบเนื่องจากมีผู้เป็นร้านจำหน่ายสุราของมึนเมารอบมหาวิทยาลัยจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณเชิงสะพานพระราม 7 และซอยวงศ์สว่าง 11 (ซอยวัดน้อย)  ลักษณะละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ 2551 และกฎหมายอื่นๆและ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง ( มจพ. 20,000  คน และมทร. พระนคร 2,000 คน ) ได้เข้าไปใช้บริการจำนวนมากทำให้เกิด ปัญหาการศึกษาเล่าเรียน การดำรงชีวิต เกิดการทะเลาะวิวาทถึงขั้นเสียชีวิต  ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกินความสามารถของมหาวิทยาลัย ที่จะเข้าไปแก้ปัญหาได้เพียงลำพัง  มหาวิทยาลัยจึงได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น กองบังคับการตำรวจ นครบาล สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น สำนักงานเขต กรมสรรพสามิต ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ผลในระดับหนึ่ง      ทั้งนี้ได้
มีการจัดประชุมต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 จนถึงวันที่  24  พฤศจิกายน  2553  สำนักอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและ บำบัดอาการติดยาเสพติดและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดยุทธวิธีดำเนิน งานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานมาตรการหน่วยงานรับผิดชอบ  ตัวชี้วัดตามมติคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรุงเทพมหานคร

ขวัญฤทัย   ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 623 ครั้ง