มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดบัณฑิต  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย- เยอรมัน ( TGGS) 5 อัตรา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่ง นักวิจัย

ตำแหน่งเลขที่ 1606,1635,และ 1636 คุณวุฒิปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์วัสดุและโลหะการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์

ตำแหน่ง วิศวกร

ตำแหน่งเลขที่ 1603 คุณวุฒิปริญญาโททางด้านวิศวกรรมเครื่องกลจำลอง  
และการออกแบบ

ตำแหน่ง วิศวกร

ตำแหน่งเลขที่ 1637 คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมยายนตร์

2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 
- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร 1 ชุด      
- ใบรายงายผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด   
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด    
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" จำนวน 2 รูป

      ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครที่ สำนักงานผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย- เยอรมัน ( TGGS) พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1518ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-913-2500 ต่อ 2902 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

 

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 986 ครั้ง