คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักอธิการบดี กำหนดจัดบรรยาย เรื่อง  “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน:  ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทราชินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี และเครือข่ายการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของ  สกอ. เพื่อให้สามารถดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้รับเกียรติการบรรยายจาก นายเทวินทร์  จันทรสักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประกันคุณภาพ  การศึกษา และนายปิยะชาติ  โชคพิพัฒน์  หัวห้ากลุ่มงานวิเคราะห์ระบบและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์ประกันคุณภาพการ ศึกษา  มจพ

ขวัญฤทัย   ข่าว

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 631 ครั้ง