ผศ.ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน - อวกาศ  พร้อมด้วยบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เข้าเยี่ยมชมบริษัท ดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ จำกัด จังหวัดระยอง เมื่อวันอังคารที่  26 ตุลาคม 2553  ที่ผ่านมาโดย Alfredo Bassarutti Director Training & Development   ผู้แทนบริษัท ดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ จำกัดเป็นผู้ต้อนรับพาเยี่ยมชมโรงงาน  อีกทั้งได้นำพาเข้าเยี่ยม นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เปิดมุมมองทดลองทำงานกับบริษัท ดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ จำกัด ที่นักศึกษาของภาควิชา ฯ เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  21 คน  โดยแบ่งออกเป็น  2 รุ่นดังนี้ 
          รุ่นที่ 1 จำนวน   16     คน   ระยะเวลาในการร่วมโครงการ     11-20  ตุลาคม 2553
          รุ่นที่ 2 จำนวน     5     คน   ระยะเวลาในการร่วมโครงการ     21-30  ตุลาคม 2553
     โดยภาพรวมของโครงการดังกล่าวนี้  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกอบรมการเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้นด้วย  โปรแกรม  Autocad  โดยนักศึกษาได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากบุคลากรของบริษัทดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ จำกัด  เป็นอย่างดี 

ขวัญฤทัย  ข่าว / ภาพถ่าย คณะวิศวฯ

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1882 ครั้ง