รศ. ดร.สันชัย       อินทพิชัย  รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  มหาวิทยาลัยปลอดมลพิษ(GreenCampus) จัดกิจกรมเปิดตัวโครงการ และการดำเนินการโครงการระยะที่1ซึ่งกำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายนและ 1-3 ธันวาคม 2553  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ วันที่3ธันวาคม 2553 เวลา 11.00 น. วันเปิดโครงการฯ   พร้อมมอบอุปกรณ์สำหรับที่ใช้ในโครงการฯ แก่ หน่วยงานจำนวน1 ชุด  นายณรงค์ นาคสันต์ ประธานกรรมการฯ กล่าวรายงาน  ภายในงานสามารถชมนิทรรศการชุดมหาวิทยาลัยปลอดมลพิษ(GreenCampus) ณ บริเวณชั้น   1     อาคารอเนกประสงค์
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อบอกเราอยากให้  KMUTNB GREENCAMPUS เป็นแบบไหน บอกเราได้เลยที่   โทร. 1812  ร่วมมือ ร่วมใจ...ทิ้งขนฃยะให้ถูกที่ ร่วมกันประหยัดพลังงาน ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพ อนามัยของคุณและเพื่อมหาวิทยาลัยของเรา จัดทำโดยคณะกรรมการศึกษาความต้องการ โครงการมหาวิทยาลัยปลอดมลพิษ  ประธานในพิธีมอบอุปกรณ์แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯระยะที่ 1จำนวน9หน่วยงาน ดังนี้
1.กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
2 กองกิจการนักศึกษา
3.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมม
4.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5.คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
6.คณะวิศวกรรมศาสตร์
7.สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
8.กองงานวิทยาเขตปราจีนบุรี
9.โครงการที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการหอพักนักศึกษา

 

ขวัญฤทัย ข่าว/ถ่ายภาพ  สมเกษ

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 668 ครั้ง