เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๓  วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อรณรงค์การพัฒนาจิตใจ เพื่อให้คน ไทยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนา นำหลักธรรมศาสนาไปใช้ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ อีกทั้ง ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะธรรม ๔ ประการตามพระบรมราโชวาทที่พระราชทานไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ และให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาและจริยธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติ  
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงกำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม  “ยึดมั่นคุณธรรมดำเนินชีวิต กอบกิจตามรอยเท้าพ่อ”  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๓   ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ลานอเนกประสงค์  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย อธิการบดี เป็นประธานในพิธี
              กิจกรรมในงานจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ยึดมั่นคุณธรรมดำเนินชีวิต กอบกิจตามรอยเท้าพ่อ” โดยได้น้อมนำพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทย และพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชไว้ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนัก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติ

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  โทร. ๑๑๑๓, ๑๑๒๑, ๑๑๖๖
 

 

 

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 961 ครั้ง